Artikel 1: Algemene bepalingen
De website van Nauticus, een algemene onderneming met maatschappelijke zetel te Destelbergen, BTW BE0643.377.838 , RPR Gent, (hierna ‘het bedrijf ‘) biedt aan iedereen de mogelijkheid om de producten uit haar aanbod en relevante berichten online te raadplegen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing bij elk gebruik door een bezoeker van deze website (“Bezoeker”). Bij het gebruik van de website van het bedrijf moet de Bezoeker deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Bezoeker worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door het bedrijf aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, (steeds inclusief BTW indien van toepassing).

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het bedrijf niet. Het bedrijf is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het bedrijf is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Bezoeker specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Bezoeker om vooraf contact op te nemen met ons.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door het bedrijf. Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 5: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door het bedrijf om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 Artikel 6: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van het bedrijf. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 Artikel 7: Bewijs
De Bezoeker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 8: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van het bedrijf bevoegd.

Artikel 9: Auteursrechtelijke bescherming

Alle op deze website gebruikte afbeeldingen, teksten en films zijn auteursrechtelijk beschermd. Geen van deze kunnen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nauticus worden gebruikt voor eender welk doel, noch worden gepubliceerd op eender welk media, in hun originele of bewerkte vorm. Elke overtreding hierop zal na een eerste verwittiging gerechtelijk worden vervolgd ter onmiddellijke verwijdering, aangevuld met de eis tot betaling van de door  Sofam vastgestelde reproductievergoeding. Nauticus legt zelf grote oplettendheid aan de dag om geen auteursrechtelijk beschermde werken ongevraagd te publiceren. Mocht door welke reden dan ook toch een auteursrechtelijk beschermd werk op onze website verschijnen, beperkt Nauticus zich tot het onmiddellijk verwijderen ervan na een eerste berichtgeving van de auteur zelf of diens afgevaardigde, met inbegrip van het ontegensprekelijke bewijs van auteursrechtelijke eigendom. Elke eis tot schadevergoeding in eender welke vorm zal worden tenietgedaan bij gebrek aan bovenstaande werkwijze.

Artikel 10: GDPR

Nauticus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u bij ons terecht via e-mail.

Verwerkingsdoeleinden

Nauticus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Persoonsgegevens van de klant worden nooit gedeeld met andere vennootschappen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden via het contactformulier.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.


Nauticus Yachting

Translate »